L’Agència Tributària de Catalunya i l’Institut Municipal d’Hisenda reforcen la seva col·laboració

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (IMH) han reforçat la seva col·laboració en matèria tributària tant pel que fa a la recaptació executiva com a la cooperació per lluitar contra el frau fiscal i millorar el servei que s’ofereix als contribuents a través de la finestreta única tributària. 

Pel que fa a l’acord en matèria de recaptació executiva, l’Institut Municipal d’Hisenda podrà delegar en l’Agència Tributària de Catalunya la gestió dels deutes fora de la ciutat de Barcelona per sancions de multes de trànsit i per infraccions de les ordenances municipals o per altres drets de naturalesa tributària i ingressos de dret públic que els ciutadans i les empreses tinguin pendents amb l’Ajuntament. D’aquesta manera, l’ATC amplia l’abast de la seva gestió recaptatòria.

Per aconseguir aquest objectiu, ambdues administracions treballaran coordinadament. Així, l’IMH s’encarregarà, per exemple, de dictar la provisió de constrenyiment (acte que inicia les actuacions d’execució forçosa del patrimoni del deutor) o de resoldre les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament del deute pendent que facin els contribuents. També realitzarà la investigació de béns i drets dels deutors ubicats o realitzables al municipi de Barcelona que siguin susceptibles d’embargament i, si escau, també els situats fora de la ciutat, així com els requeriments d’informació a tercers que siguin necessaris, entre altres actuacions. L’IMH podrà encarregar quan ho consideri convenient a l’ATC el procés d’embargament de béns i drets dels deutors de l’Ajuntament fora de la ciutat de Barcelona.

L’ATC i l’Ajuntament de Barcelona també han renovat aquest dimecres un segon conveni per intensificar la col·laboració en matèria d’intercanvi d’informació tributària i prestació de serveis tributaris, en el marc de la xarxa Tributs de Catalunya. L’objectiu és, d’una banda, reforçar els treballs per a la prevenció, detecció i reducció del frau fiscal, així com dels incompliments tributaris i la morositat fiscal, i de l’altra, millorar la qualitat del servei de proximitat que s’ofereix als ciutadans a través de la finestreta única tributària.

En aquest sentit, el conveni facilita la comunicació mútua d’informació tributària i amplia l’abast del subministrament d’informació que periòdicament s’intercanviaran ambdues administracions. Aquí s’inclouen totes les dades que, d’acord amb la llei, puguin ser d’utilitat per a l’acompliment de les finalitats tributàries i de recaptació i en la tramitació dels expedients d’aplicació dels tributs. Entre aquesta informació s’inclou, per exemple, la que correspon als canvis de titularitat en relació amb l’impost sobre béns immobles (IBI).