Gas Natural haurà de pagar 14 milions per unes obres al port

Una sentència del Tribunal Contenciós Administratiu de Barcelona ha desestimat el recurs presentat per Gas Natural i condemna la companyia a abonar prop de 14 milions d’euros corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció de la Central Tèrmica de Cicle Combinat, situada al port de Barcelona.

La xifra a pagar es calcula partint dels prop de 445 milions d’euros del cost inicial de l’obra, que resulta de la documentació acreditada per la companyia l’any 2011. Gas Natural va al·legar que el cost d’execució total havia estat molt inferior, però que no va poder acreditar-ho ja que no disposaven de factures ni de les certificacions d’obres, que estaven en mans dels contractistes i subcontractistes, amb els quals van signar un contracte de modalitat de “claus en mà”.

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut de caràcter local que forma part del d’impostos potestatius que preveu la Llei d’hisendes locals.